Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Status prawny

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 ze zm.) powołana została Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest przełożonym strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa wykonują:
1) wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
2) komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.


2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje określone w ustawach.

Jedną z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jest Komenda Powiatowa PSP, w skład której wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1340, z późniejszymi zmianami);
- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380, z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 143, poz. 1037);
- Regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.